ណាល់ ស្រីភ័ស

ណាល់ ស្រីភ័ស

Nal Sreyphors

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning