សម រិទ្ឋព្រហស្ថ

សម រិទ្ឋព្រហស្ថ

Som Rithprohos

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming