ស៊ុន សុភារ័ត្ន

ស៊ុន សុភារ័ត្ន

Sun Sophearoth

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. C# Beginning
  4. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap