សរ បឿនរិនត្ថារិទ្ឋិ

សរ បឿនរិនត្ថារិទ្ឋិ

Sor Boeunrin Tharith

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Website Design With CSS