សរ បឿនរិនត្ថារិទ្ឋ

សរ បឿនរិនត្ថារិទ្ឋ

Sor Boeunrin Tharith

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Website Design With CSS