តាំង លាងហ៊ួរ

តាំង លាងហ៊ួរ

Taing Leang Hour

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Website Design With CSS