សៀង បណ្ឌិតពិទូរ្យ

សៀង បណ្ឌិតពិទូរ្យ

Seang bonditpitou

ឆ្នាំសិក្សា 2015

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop