ស៊ែម សៅណា

ស៊ែម សៅណា

ស៊ែម សៅណា

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL