រុណ ផាន់សុវត្ថិឌី

រុណ ផាន់សុវត្ថិឌី

Run Phansovathdy

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Limkokwing University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop