ទី តូនី

ទី តូនី

Ty Tony

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី American Intercon Institute -Aii

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Adobe Photoshop
  3. PHP & My SQL
  4. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap