ស៊ិន សុខវិរៈ

ស៊ិន សុខវិរៈ

Sin Sokvireak

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី AE & C Company

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning