ម៉េន ម៉ាក់លី

ម៉េន ម៉ាក់លី

Men Makkley

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. C# Beginning
  3. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap