ម៉េង លីហ៊ាង

ម៉េង លីហ៊ាង

Meng Liheang

ឆ្នាំសិក្សា 2015

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop