កែវ ទិត្យមករា

កែវ ទិត្យមករា

Keo Tit Makara

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Colling Wood English Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap