កែវ ទិត្យមករា

កែវ ទិត្យមករា

Keo Tit Makara

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Colling Wood English Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Website Design With CSS