ហ៊ាន ម៉េងហ៊ាង

ហ៊ាន ម៉េងហ៊ាង

Hean Mengheang

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop