សុខ ពុទ្ឋដារ៉ា

សុខ ពុទ្ឋដារ៉ា

Sok Put Dara

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop