ម៉ែន ម៉ានិត

ម៉ែន ម៉ានិត

Man Manith

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Database Programming