នៃ ស៊ីវីរ៉ា

នៃ ស៊ីវីរ៉ា

Ney Syvira

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL