រៀល រ៉ូហ្សា

រៀល រ៉ូហ្សា

Real Roza

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី វិទ្យាល័យហ៊ុនសែនសេរីភាព

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++