សេង វុទ្ឋី

សេង វុទ្ឋី

Seng Vuthy

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី LSH Cambodia PTE., Ltd

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. SQL Server 2008 (Administrator)
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming
  4. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap