ម៉ី និមល

ម៉ី និមល

Mey Nimol

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី អង្គការ RACHA

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning