គឺ វណ្ណសាក់

គឺ វណ្ណសាក់

Ky Vannsak

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++