ដន វិចិត្រ

ដន វិចិត្រ

Dorn Vichet

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាលាអន្តរជាតិ វេស្ទើន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop