ប៊ុត​ ម៉ានុត

ប៊ុត​ ម៉ានុត

​មកពី ៖ សាលាអន្តរជាតិ វេស្ទើន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop

ស្នាដៃ