ប៊ុត​ ម៉ានុត

ប៊ុត​ ម៉ានុត

Buth Manuth

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាលាអន្តរជាតិ វេស្ទើន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន