ខ្លូត រតនា

ខ្លូត រតនា

Klout Ratana

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាលាអន្តរជាតិ វេស្ទើន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop