ហ៊ី ឆាយឬទ្ឋិ

ហ៊ី ឆាយឬទ្ឋិ

Hy Chhay Rith

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី វិទ្យាល័យ ហ៊ុនសែនភូមិថ្មី

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++