អ៊ុយ សានកែវមុនីរាជ

អ៊ុយ សានកែវមុនីរាជ

Uy San Keo Monyreach

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop