កែវ យ៉ាម៉ង់

កែវ យ៉ាម៉ង់

Keo yamang

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ-UP

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL