ណយ ម៉េងហុង

ណយ ម៉េងហុង

Noy Meng Hong

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Prasac MFI

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap