ណយ ម៉េងហុង

ណយ ម៉េងហុង

Noy Meng Hong

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Prasac MFI

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Website Design With CSS