ម៉េង តៃឡេក

ម៉េង តៃឡេក

Meng Tai Lech

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី University of Cambodia-UC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap