ម៉េង តៃឡេក

ម៉េង តៃឡេក

Meng Tai Lech

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី University of Cambodia-UC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Website Design With CSS