សើរពីនី អ៊ីស្មាឯល

សើរពីនី អ៊ីស្មាឯល

Sherbiny Ismail

ឆ្នាំសិក្សា 2015

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation