សាន់ សារ៉ុស

សាន់ សារ៉ុស

San Saros

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី វិទ្យាស្ថានជាតិពានិជ្ផសាស្រ្ត

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning