ម៉ៅ សេរីភិរម្យ

ម៉ៅ សេរីភិរម្យ

Mao Sereyphearum

ឆ្នាំសិក្សា 2015

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop
  2. PHP & My SQL
  3. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap