ធឹប មេត្តា

ធឹប មេត្តា

Theb Meta

ឆ្នាំសិក្សា 2015

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop