ផា មុនីរាជ

ផា មុនីរាជ

Pha Monyreach

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap