ស្គុន រិទ្ឋី

ស្គុន រិទ្ឋី

Skun Rithy

ឆ្នាំសិក្សា 2015

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning