ម៉េងស្រ៊ាង គន្ឋា

ម៉េងស្រ៊ាង គន្ឋា

Meng Sreang Kunthea

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap