ធូ សុធី

ធូ សុធី

Thou Sothy

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL