សូត្រ សុខរាជ្យ

សូត្រ សុខរាជ្យ

Saut Sokreach

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា (ITC)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning