ហែម លីហ៊ត

ហែម លីហ៊ត

Hem Lyhort

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Nexgram (Cambodia) Corporation., Ltd

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap