ងែត ណាត

ងែត ណាត

Nget Nat

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop