សុខ ចាន់សុភក្រ័

សុខ ចាន់សុភក្រ័

Sok Chansopheak

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. ASP.Net Starter
  2. PHP & My SQL
  3. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap