រ៉ាំ ចន្ទ័រ៉ា

រ៉ាំ ចន្ទ័រ៉ា

Ram Chanra

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++