សួង ចរណៃ

សួង ចរណៃ

Soung Chornay

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Limkokwing University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Foundation