ហំ រឹទ្ឋី

ហំ រឹទ្ឋី

Ham Rithy

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី CST Cambodia

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS