គុន ស៊ាងឃុន

គុន ស៊ាងឃុន

Kun Seang Khun

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Institue of New Khmer

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++