ពៅ រដ្ឋ

ពៅ រដ្ឋ

Pov Roth

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី National Polytechnic Institute of Cambodia (NPIC)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL