ជន ដារ៉ា

ជន ដារ៉ា

Chon Dara

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Cambodia International Cooperation Institute -CICI

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning