ចៅ ពិសិទ្ឋ

ចៅ ពិសិទ្ឋ

Chao Pisith

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap