ឡាច ប៊ុនថា

ឡាច ប៊ុនថា

Lach Buntha

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Flash

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន