សុន វិរៈ

សុន វិរៈ

Sun Virak

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. PHP & My SQL
  3. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap