សុន វិរៈ

សុន វិរៈ

Sun Virak

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. PHP & My SQL
  3. Website Design With CSS